Veneenvuokrausehdot ja yleiset sopimisehdot

Nämä ehdot ovat Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n suosittelemat. Näitä ehtoja sovelletaan

Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n jäsenyrityksen (”Vuokraamo”) ja vuokralle ottajan

(”Vuokraaja”) välisiin veneitä (”Vene”) koskeviin vuokrasopimuksiin, kun Vuokraamo on ilmoittanut

soveltavansa näitä ehtoja. Vuokraajan nimi, vuokran kohde, yhteystiedot sekä vuokrauksen

erityisehdot käyvät ilmi kustakin yksittäisestä vuokrasopimuksesta (”Vuokrasopimus”). Mikäli

näiden yleisten veneenvuokrausehtojen ja vuokrasopimuksen erityisehtojen välillä vallitsee ristiriita,

sovelletaan kussakin yksityistapauksessa ensisijaisesti vuokrasopimuksen ehtoja.

2. VUOKRA-AIKA

Vuokra-aika alkaa vuokrasopimuksessa sovittuna ajankohtana tai sillä hetkellä kun Vene on

luovutettavissa Vuokraajalle sovitussa luovutuspaikassa, mikäli tämä hetki on Vuokrasopimuksessa

sovittua ajankohtaa myöhempi. Vuokra-aika päättyy kun Vene on palautettu Vuokrasopimuksen

mukaisesti. Veneen luovutukseen, siihen kuuluvaan käyttöopastukseen ja palauttamiseen kulunut

aika luetaan vuokra-aikaan.

3. VENEEN KÄYTTÖ

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan Veneestä yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan

sekä noudattamaan kulussa ollessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu

käyttäessään Venettä ottamaan huomioon merilain aluksen päällikölle asettamat vaatimukset sekä

noudattamaan voimassa olevia muita lakeja ja asetuksia.

Vuokraaja vastaa siitä, että Veneen kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan Veneen

käsittelystä käytetyllä purjehdusalueella.

Vuokraaja sitoutuu käyttämään Venettä Vuokraussopimuksessa sovitulla purjehdusalueella.

Veneen vieminen sovitun purjehdusalueen ulkopuolelle on kielletty.

Veneen jäädessä ilman valvontaa se on lukittava. Tupakoiminen Veneen sisätiloissa on kielletty.

Lemmikkieläinten tuominen Veneeseen on kielletty, ellei vuokrasopimuksessa ole toisin sovittu.

Veneen omistusoikeus kuuluu Vuokraamolle. Vuokraajalla ei ole vuokra-aikana oikeutta luovuttaa

tai siirtää Venettä kolmannelle osapuolelle, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

4. VENEEN LUOVUTTAMINEN VUOKRAAJALLE

Vene luovutetaan Vuokraajalle vuokra-ajan alkaessa sovitussa paikassa. Mikäli luovutuspaikasta ei

ole sovittu erikseen, luovutetaan Vene Vuokraamon toimipaikassa.

Ellei Vuokraaja saa Venettä käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia viivästystä vastaavan

vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen, ellei viivästystä korjata kohtuullisessa ajassa.

Vene luovutetaan Vuokraajalle varusteluettelon mukaisin varustein ja polttoainesäiliö täytettynä.

Vuokraamon luovuttaessa Veneen Vuokraajalle, Vuokraajan tulee tarkastaa Veneen kunto. Mikäli

tässä tarkastuksessa ei käy ilmi selkeää virhettä tai vikaa, eikä siitä tehdä samassa yhteydessä

ilmoitusta Vuokraamolle, Vuokraajan katsotaan hyväksyneen veneen asianmukaisessa kunnossa.

5. VUOKRAAJAN VASTUU VENEESTÄ JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA

5.1 Vuokraajan perusomavastuu

Vuokraaja on vuokrasopimukseen merkityn omavastuun (”Omavastuu”) ylärajaan saakka

velvollinen:

a) Korvaamaan Veneelle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.

b) Korvaamaan Veneestä vuokra-aikana kadonneet osat ja varusteet.

5.2 Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta

Jos Veneelle tai Vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta Vuokraajan tahallisuudesta,

törkeästä huolimattomuudesta, Veneen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen

vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että Vuokraaja on muutoin olennaisesti

rikkonut vuokrasopimuksen ehtoja, Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle

aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan.

5.3 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos Vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta

vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

6. VAKUUTUKSET

Veneessä on voimassa oleva Vuokraamon ottama venevakuutus, joka käsittää vastuuvakuutuksen ja

vahinkovakuutuksen. Vastuuvakuutus on [•] euron suuruinen. Vahinkovakuutuksessa noudatetaan

venekaskovakuutuksen ehtoja. Vakuutus ei kata henkilövahinkoja eikä rikkoutunutta tai

kadonnutta irtaimistoa.

7. VUOKRAHINTA JA VUOKRAN MAKSU

Mikäli ei muuta sovita, Veneen vuokrahinta määräytyy vuokra-ajan alkamishetkellä kulloinkin

voimassa olevan Vuokraamon vuokrahinnaston mukaisesti.

Vuokrahinnat sisältävät Vuokrasopimuksessa mainitun miehistön oikeuden käyttää venettä,

varusteluettelon mukaiset vene- ja asumisvarusteet sekä venevakuutuksen. Kohdassa 6 mainittu

Vuokraajan perusomavastuu ei sisälly vuokrahintaan.

Veneen vuokraamista koskevan varauksen tehtyään Vuokraaja saa tilausvahvistuksen/laskun.

Tilausvahvistus sitoo Vuokraamoa ja Vuokraajaa. Mikäli Vuokraaja haluaa peruuttaa tilauksen ja

purkaa Vuokrasopimuksen, Vuokraajan suorittama vuokrahinta korvataan ainoastaan siinä

tapauksessa, että Vuokraamo löytää korvaavan Vuokraajan. Tässä tapauksessa Vuokraajalta

peritään kuluina korvaavan Vuokraajan hankkimisesta Vuokraamolle aiheutuneet kohtuulliset

kustannukset. Ennakkomaksuna peritään varausmaksu, joka on [•] % vuokrahinnasta. Varausmaksu

on suoritettava 7 vuorokauden kuluessa tilausvahvistuksen päiväyksestä. Mikäli Vuokraaja

ei suorita varausmaksua määräajassa, varaus raukeaa ja vuokrasopimus purkaantuu. Jäljelle jäävä

osuus vuokrahinnasta on suoritettava laskun mukaisena eräpäivänä viimeistään 28 vuorokautta

ennen vuokra-ajan alkamista.

Vakuusmaksuna Vuokraaja suorittaa Omavastuun ylärajan suuruisen summan. Vakuusmaksu on

suoritettava ennen Veneen luovutusta Vuokraajalle. Vakuusmaksu palautetaan Vuokraajalle

vuokra-ajan päättymisen jälkeen, mikäli Vuokraamolla ei ole perustetta tehdä suoritetusta maksusta

Veneelle tai sen varusteille aiheutetuista vioista tai vahingoista johtuvia vähennyksiä.

Vuokraamon on luovutettava Vene Vuokraajalle hyväkuntoisena ja Vuokrasopimuksen ja lain

mukaisena, sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi Vuokraamo on velvollinen antamaan

Vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet Veneen käytöstä.

9. POLTTOAINE JA VENEEN HOITO

Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraamon on ilmoitettava, minkälaista

polttoainetta tulee käyttää. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä

aiheutuneesta vahingosta.

Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan veneen normaaleista tarkastuksista, kuten

esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä, pilssin tilasta yms, samoin kuin

Veneen siisteydestä vuokra-aikana ja siivouksesta vuokra-ajan päättyessä.

10. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava Vuokraamolle Veneessä ilmenneestä virheestä tai Venettä

kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille.

Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava Vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuman

johdosta on ryhdyttävä. Mikäli Vuokraaja laiminlyö viivytyksettä ilmoittaa havaitsemastaan

virheestä Vuokraamolle, ei Vuokraamo vastaa tämän jälkeen syntyneistä vahingoista.

Vahingon sattuessa on Vuokraajan heti ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin, joita Vuokraamon ottaman

vakuutuksen vakuutusehdoissa edellytetään vahingon toteamiseksi ja lisävahinkojen estämiseksi.

Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko.

Jos Vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa Vuokraamolle siitä

syntyneestä vahingosta.

11. VUOKRAAMON VASTUU MÄÄRÄTYISSÄ TAPAUKSISSA

Jos Veneessä vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, joka ei johdu Vuokraajan

huolimattomuudesta, Vuokraaja voi vaatia virheen korjaamista Vuokraamon kustannuksella. Jos

Veneen kunnosta johtuva virhe on olennainen eikä Vuokraamo kohtuullisessa ajassa voi korjata

vikaa tai toimittaa tilalle korvaavaa Venettä, voi Vuokraaja purkaa sopimuksen. Vuokraajalla on

oikeus vaatia vian tai virheen korjaamiseen kuluneelta ajalta taikka ajalta jolloin Venettä ei ole

voinut käyttää, vuokranalennusta.

Vuokraamo ei vastaa Veneen virheen johdosta aiheutuneista välillisistä vahingoista. Muiden

vahinkojen osalta Vuokraamon vastuun enimmäismäärä on yhden (1) kuukauden vuokraa vastaava

määrä, tai mikäli vuokra-aika on tätä lyhyempi, vuokraa vastaava määrä. Mikäli Vuokraaja

laiminlyö viivytyksettä ilmoittaa havaitsemastaan virheestä Vuokraamolle, ei Vuokraamo vastaa

tämän jälkeen syntyneistä vahingoista.

12. VENEEN PALAUTTAMINEN

Vene on palautettava sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä. Veneen on palautettaessa oltava

siivottu, jätesäiliöt tyhjennetty ja polttoainesäiliö täytetty. Jos Vuokraaja laiminlyö edellä

mainitut velvoitteet, Vuokraamolla on oikeus periä Vuokraajalta kaikki laiminlyönnistä

Vuokraamolle aiheutuneet kulut. Jos Vuokraaja palauttaa Veneen ennen vuokra-ajan päättymistä,

ei käyttämättä jäänyttä vuokra-aikaa hyvitetä.

Vuokrasopimus päättyy sovitun vuokra-ajan päättyessä.

14. VUOKRAAMON OIKEUS SOPIMUKSEN PURKAMISEEN

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että Vuokraaja

rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että Vuokraaja ei Vuokraamon arvion mukaan kykene

käsittelemään Venettä asianmukaisesti. Vuokraajan maksamaa vuokraa ei tässä tapauksessa

palauteta. Vuokraajalle sopimuksen purkamisesta mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Vuokraamolla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua purkaa Vuokrasopimus, jos Vene ei ole

vuokra-ajan alkaessa luovutettavissa Vuokraajalle Vuokraamosta riippumattomasta ylivoimaisesta

esteestä (force majeure) johtuen, eikä Vuokraamo voi osoittaa Vuokraajalle korvaavaa Venettä.

Vuokraamon on ilmoitettava sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä Vuokraajalle ilman

aiheetonta viivästystä. Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra

kokonaisuudessaan takaisin. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

15. VUOKRAAJAN OIKEUS SOPIMUKSEN PURKAMISEEN

Vuokraajalla on oikeus purkaa Vuokrasopimus, mikäli Vuokraamo olennaisesti rikkoo näitä yleisiä

veneenvuokrausehtoja tai Vuokrasopimuksen ehtoja, eikä korjaa rikkomustaan kohtuullisessa

ajassa.

Vuokraajalla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua ilmenneen Vuokraajasta riippumattoman

ylivoimaisen esteen (force majeure) johdosta purkaa Vuokrasopimus. Vuokraajalle sopimuksen

purkamisesta mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Mikäli Vuokraaja vaatii sopimuksen purkamista muusta kuin yllä mainitussa kohdassa

tarkoitetusta syystä, ei hänellä ole oikeutta saada maksamaansa vuokraa takaisin. Mikäli korvaava

asiakas löydetään, peritään peruutuskuluina Vuokraamolle syntyneet kohtuulliset kustannukset.

Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

16. SOVELLETTAVA LAKI JA SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Vuokrasopimukseen ja näihin vuokrausehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla ja jos Vuokraaja on

kuluttaja, voi Vuokraaja saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan yleisistä veneen

vuokrausehdoista tai Vuokrasopimuksesta johtuvat erimielisyydet Vuokraajan kotipaikan

käräjäoikeudessa. Jos Vuokraaja on elinkeinonharjoittaja tai muuten suostuu siihen, riita voidaan

ratkaista Vuokraamon kotipaikan tuomioistuimessa.